Recons-ul isi cauta Director adjunct

Niciun comentariu

  Recons-ul isi cauta Director adjunct. Asa arata anuntul de pe situl societatii din subordinea primariei.

                                   1.PARTICIPAREA LA CONCURS

         Poate participa la concurul pentru ocuparea unui post vacan sau nou creeat persoana care îndeplineşte condiţii generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale şi anume :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a statelor membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţii de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fape de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

                   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitates;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

 

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
 1. Selecţia dosarelor de înscriere

     În vederea participării la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs.

     În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obigaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

 1. Proba scrisă şi /sau proba practică

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/ sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării

postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

 1. Interviul

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviliului sunt:

 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţiile de criză;
 • iniţiativă şi creativitate;

Pentru posturile de conducere, planul de interviu include şi elemente referitoare la:

–   capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;

–   exercitarea controlului decizional;

–   capacitatea decizională.

 

 1. COMUNICAREA REZULTATELOR ŞI ÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII

         Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin afişarea la locul desfăşurării concursului.Comunicarea rezultatelor finale se face până în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

       Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau nou creat corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de până la maxim 15 zile calendaristice de la data afişerii

 

                                                                              

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu