Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante

Niciun comentariu

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 01.08.2017 ora 10, proba scrisă , interviul în data de 03.08.2017 ora 13,00 după cum urmează:

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Compartiment Asistenta la domiciliu

1 post inspector de specialitate IA – pe durată nedeterminată

-nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta

                                                                 – vechime în specialitatea studiilor -minim 9 ani.

Cantina Municipala

1 post inspector de specialitate debutant – pe durată nedeterminată

-nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta

                                                                 – fara vechime în specialitatea studiilor

 

    

 

 

Centrul de reabilitare socio-profesionala Creativ

   1 post psiolog debutant– pe durată nedeterminată

                                               -nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta specialitatea psihologie

                                               – fara vechime în specialitatea studiilor

 

 

 

Centrul social cu destinatie multifunctionala

1 post referent I– pe durată nedeterminată

                              –nivelul studiilor medii absolvite cu diploma de bacalaureat

                              – vechime în munca 5 ani

 

Compartiment Activitati protejate Clabucet

1 post muncitor calificat I– pe durată nedeterminată

                                                 -nivelul studiilor –generale

                                                 – vechime în activitatea -minim 3 ani.

 

Serviciul Protecţie persoane adulte

1 post muncitor calificat I – pe durată nedeterminată

                                                       -nivelul studiilor –generale

                                                      – vechime în activitatea -minim 3 ani.

 

Adapost de noapte si centru de zi

1 post muncitor calificat I – pe durată nedeterminată

                                                   -nivelul studiilor –generale

                                                    – vechime în activitatea -minim 3 ani.

                                                              

                                            

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs și care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor pentru ocuparea postului de muncitor calificat I.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

 

Adeverinţă care să atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

 

Concursul constă în:

-Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

– Proba scrisă în data de 01.08.2017, ora 10,00

– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante respectiv, până la data de 21.07.2017, între orele 9,00-12,00.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

Concursul a fost publicat şi în:

– Monitorul Oficial al României Partea III-a

– pe portal posturi @ gov.ro

– comunicat de presa

– site instituţie ddacarad.ro

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

                                                        

                                                      

 

 

                                                

                                                      

                                                

Category: Arad
Tags: , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu